Begeleiding in de brugklas

De overgang naar de brugklas

Op De Dijk doen we er alles aan om onze nieuwe brugklassers zich snel thuis te laten voelen. De begeleiding begint al vóórdat je naar De Dijk gaat. De directeur en de instroomcoördinator van De Dijk praten dan uitgebreid met jouw groepsleerkracht van de basisschool. Als het nodig is, volgt er ook nog een gesprek met jou en jouw ouders. Zo weten we wie je bent en maak je een warme start in het voortgezet onderwijs.

Al vóór de zomervakantie maak je kennis met hun klasgenootjes en hun mentor. We beginnen het schooljaar met een wenperiode. Daarin besteden we veel aandacht aan de groepsvorming door de leerlingen opdrachten uit te laten voeren waarbij ze samen moeten werken, samen eten en het schoolgebouw en elkaar leren kennen. Er staat bovendien ook een avontuurlijk kennismakingskamp op het programma.

Ondersteuning

In elk schooljaar kun je op De Dijk persoonlijke begeleiding krijgen, als het nodig is intensief:

  • Docenten geven extra lessen Nederlands, Wiskunde en Engels.
  • Er zijn wekelijks vakhulp- en huiswerkuren onder deskundige begeleiding.
  • Mentoren en een speciale coördinator helpen bij allerlei vragen en problemen.
  • De schoolloopbaanbegeleider adviseert bij de keuze van een vakkenpakket en een vervolgopleiding.
  • Speciale vormen van begeleiding zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld voor leerlingen met dyslexie of voor leerlingen met een speciaal talent.

Mentor

Op de middelbare school heeft elke klas een mentor. Die leert de brugklassers tijdens mentorlessen leren. Hoe maak je huiswerk? Hoe kun je het best plannen? De mentor zorgt ervoor dat de kinderen in de klas elkaar goed leren kennen. Hij of zij is er voor de leerling wanneer het even niet zo lekker gaat. Ze kunnen alles met hun mentor bespreken. En die willen het ook heel graag horen als het wel goed gaat.

Decaan

In je schooltijd moet je een aantal belangrijke keuzes maken. Bijvoorbeeld over de profielen aan het eind van het tweede jaar of een vervolgopleiding. De decaan begeleidt de leerlingen hierbij.

Contact/vertrouwenspersonen

Gebeurt er iets op school waar jij je niet prettig bij voelt? Kun je iets niet kwijt bij je mentor, maar wil je er wel graag met iemand over praten? Dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen van De Dijk. Wij noemen dit ‘contactpersonen’. De contactpersoon is voor leerlingen, ouders en leden van het onderwijspersoneel het aanspreekpunt bij klachten over ongewenste omgangsvormen.

Contactpersonen zijn:

Dhr. Pieter Ratten
p.ratten2@atlascollege.nl

Mevrouw Elsbeth Verkerk
e.verkerk@atlascollege.nl

Extra ondersteuningsbehoefte?

Elke leerling op SG De Dijk verdient zorg en aandacht. Desondanks zijn er leerlingen die extra begeleiding nodig hebben om succesvol te kunnen zijn binnen de school. Een goed georganiseerde begeleidingsstructuur van de school draagt bij aan snelle inzet van professionals binnen de school wanneer er problemen worden gesignaleerd.

De zorg die geboden wordt gebeurt in nauwe samenwerking met ouders en externe instanties om te trachten de noodzakelijke begeleiding, zolang als het kan, binnen de school vorm te geven. De school is en blijft in eerste instantie een onderwijsinstelling met als opdracht de leerling voldoende vaardigheden en kennis bij te brengen, zodat de leerling een diploma behaalt. Indien ons begeleidingsaanbod niet voldoet, zal met behulp van externe instanties naar een ander traject buiten de school gezocht moeten worden.

Dyslexie

De overgang van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs is voor elk kind, met of zonder dyslexie, een enorme verandering. Leerlingen met dyslexie lopen vaak vast op het hogere werktempo, het leren van vreemde talen en het feit dat er voor alle vakken meer gelezen moet worden.

SG De Dijk beschikt over een interventieprogramma, waarmee wij gericht leerlingen met dyslexie kunnen ondersteunen. Iedere week komen leerling van de 1e klas bijeen tijdens het D-uur, hierbij komen o.a. lees- en spellingsondersteuning, huiswerkbegeleiding en werkplanning aan de orde. De andere leerjaren komen langs volgens afspraak of tijdens het D-uur. Verder kunnen leerlingen ervaringen uitwisselen en vragen stellen.

SG De Dijk werkt met het spraaksoftwareprogramma ClaroRead. Met behulp van dit programma worden teksten van methodeboeken en andere teksten voorgelezen. Daarnaast kunnen leerlingen zelf teksten typen die vervolgens ook voorgelezen worden. In de dyslexieverklaring van de meeste leerlingen wordt aangegeven dat het gebruik van een spraaksoftwareprogramma aan te raden is.

Om voor hulpmiddelen op school in aanmerking te komen hebben leerlingen in het voortgezet onderwijs een dyslexieverklaring nodig. De verklaring beschrijft welke belemmeringen de dyslexie veroorzaakt en welke hulpmiddelen nuttig kunnen zijn. Alleen een erkende psycholoog of orthopedagoog, gespecialiseerd in leerstoornissen, kan een dyslexieverklaring afgeven.

Voor meer informatie: Dyslexiebeleid 2021-2022 – De Dijk