Passend onderwijs

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, of aangepast lesmateriaal.

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingegaan. Alle scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs hebben zorgplicht d.w.z. de plicht om elk kind dat zich aanmeldt, een goede onderwijsplek te bieden, liefst natuurlijk op de school van keuze en als dat echt niet lukt, op een andere school in het reguliere of speciaal onderwijs, zo thuisnabij mogelijk.