Visie & Missie

‘Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat’.

In het locatiejaarplan heeft SG De Dijk de volgende ambities vastgelegd, die leidend zijn voor de onderwijsontwikkelingen voor de komende jaren:

 • Creëren van een krachtige pedagogische en didactische leeromgeving, met waardering voor elk individu door onderwijs op maat;
 • Versterken van ondernemend leren, gericht op de talenten en kwaliteiten van de leerling met de samenleving als klaslokaal waarbij initiatief, creativiteit en samenwerking centraal staan;
 • Verhogen van de vaardigheid met taal, rekenen en ICT / media, gericht op een uitstekende beheersing van Nederlands en Engels, rekenen / wiskunde en ICT / media door de leerling.
 • Inrichten van een mediarijke leeromgeving, gericht op leren in een moderne en mediarijke leeromgeving.

Kernpunten

 • Het onderwijs kenmerkt zich door een sfeer van onderling vertrouwen.
 • Het onderwijs ondersteunt de ontdekking en de ontwikkeling van de individuele kwaliteiten van de leerling en de medewerker.
 • Het onderwijs stimuleert daadkrachtig werken en een ondernemende houding.
 • Het onderwijs prikkelt en stimuleert de betrokkenheid van de leerling.

Profiel en kwaliteiten

Bij het inrichten en uitvoeren van ons onderwijs houden we rekening met de meest actuele leertheorieën en theorieën over de ontwikkeling van het kind en met de (on)mogelijkheden die passen bij het onderwijsniveau van de leerling.

Er is een gemeenschappelijk pedagogisch-didactisch klimaat waarmee we hierboven aangegeven ambities ondersteunen.

 • SG De Dijk brengt een verbinding tot stand tussen de school en de rest van de maatschappij: we halen de maatschappij naar binnen en we gaan naar buiten.
 • Het onderwijs geeft vorm aan het invullen van een gezonde leefwijze.
 • Begrijpend lezen en rekenen zijn zoveel mogelijk geïntegreerd in alle vakken.
 • De didactiek van de school is activerend en betekenisvol. De organisatie van de les is daarom voor een groot deel gericht op:
  • leren door te doen en toe te passen;
  • in voor de leerling betekenisvolle situaties: projecten waaruit men heeft kunnen kiezen, liefst met externe opdrachtgevers;
  • leren door samen te werken, elkaar uit te leggen en te discussiëren;
  • zelfstandig en zoveel mogelijk zelfverantwoordelijk werken en leren.