Gedragscode & regels

Voor het gehele Atlas College (SG De Dijk is hier een onderdeel van) geldt de volgende gedragscode en gelden tenminste de bijpassende gedragsregels voor de leerlingen. N.B. Daar waar staat “school” wordt bedoeld de organisatie van school of het gebouw met de bijbehorende terreinen. Dit kan uit de zin worden opgemaakt. Indien alleen het gebouw wordt bedoeld zal er “schoolgebouw” staan.

1. Respect

Iedereen in school respecteert in principe de opvattingen en gedragingen van een ander en respecteert zonder meer de integriteit van het lichaam en de bezittingen van een ander. Dus:

 • Ik accepteer in principe een ander zoals hij is en accepteer in principe het gedrag van een ander.
 • Ik gedraag me respectvol naar anderen en discrimineer niet.

2. Over de schreef

Respect, en dus tolerantie, kent ook grenzen: opvattingen en gedrag worden niet geaccepteerd als zij respectloos zijn naar de ander toe. Dan ga je over de schreef. Dus:

 • Ik pest niet, ik scheld niet, spreek geen kwaad en roddel niet, ook niet met behulp van de computer en sms.
 • Ik blijf van een ander en van de spullen van een ander af.
 • Ik maak geen opmerkingen of gebaren van seksuele aard naar een ander toe.
 • Ik draag geen aanstootgevende kleding.
 • Ik dreig niet en ik gebruik geen lichamelijk geweld.
 • Ik neem geen wapens en drugs/alcohol mee naar school.
 • Ik rook niet in de school. j. Ik beschadig niets in de school.
 • Ik houd de school en de schoolomgeving netjes.
 • Ik verstoor de rust niet op school, vooral niet op die plaatsen waar wordt geleerd en gewerkt.
 • Ik maak geen geluids- of beeldopnamen in school zonder uitdrukkelijke toestemming van de schoolleiding

3. Conflicten zonder geweld

Kritiek op elkaar en verschil van mening mag en is soms ook noodzakelijk, maar altijd met respect en zonder het contact met de ander te verbreken. Dus:

 • Als iemand mij hindert, zeg ik duidelijk: ‘Stop daar mee.
 • Als dat niet helpt, vraag ik een ander zonder geweld te bemiddelen.
 • Ik speel niet voor eigen rechter.
 • Ik probeer altijd het contact met anderen te behouden.

4. Aanspreken

Iedereen in de school draagt zijn steentje bij aan het naleven van bovenstaande regels. Dat doe je bijvoorbeeld door anderen op de overtreding daarvan aan te spreken en open te staan voor het commentaar van anderen op je eigen gedrag. Dus:

 • Ik help anderen zich aan deze regels te houden en spreek hen aan op de overtreding van de regels.
 • Ik sta open voor commentaar op mijn eigen gedrag en gebruik het om mijn gedrag te verbeteren.

5. Contact

Goede contacten tussen leerlingen en docenten en tussen leerlingen onderling is voor de sfeer op school en de leerprestaties van heel groot belang. Dus:

 • Ik draag geen kleding op school die het gelaat geheel of voor een groot deel bedekt.
 • Ik draag geen donkere of spiegelende brillenglazen op school.
 • Ik maak in de les geen gebruik van walkmans e.d.

6. Rechtspraak

Eigen rechter spelen kan niet. In de school zijn daarom over rechtspreken afspraken gemaakt. Iedereen houdt zich aan die afspraken. Dus:

Ik houd me aan de manier waarop in school wordt rechtgesproken:

 • nu recht: Bij nu recht beslissen de leraar, de conciërge, ander personeel van de school of de schoolleiding daar en op dat moment zonder verdere discussie;
 • straks recht: Na afloop van de les of op een ander rustiger moment kan je op een rustige manier bezwaar maken tegen deze beslissing bij degene die de beslissing heeft genomen of bij de schoolleiding;
 • later recht: Als je het oneens blijft met de beslissing kan je gebruik maken van de klachtenregeling van de school. Je kan vragen om bemiddeling of een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie.

7. Straffen

Zware overtredingen leiden tot zware straffen; daarover is de school heel duidelijk. Dus: Drugs/alcohol en wapens op school, plegen van lichamelijk en ernstig geestelijk geweld, dreiging met geweld, ernstige vormen van seksuele intimidatie, diefstal en vandalisme leiden tot schorsing, overplaatsing of verwijdering van school. Indien van toepassing zal ook aangifte worden gedaan bij de politie of zal het voorval bij de politie worden gemeld