Atlas College

Atlas College

Scholengemeenschap De Dijk is onderdeel van het Atlas College en verzorgt in de regio Medemblik onderwijs op de niveaus: vmbo, mavo, havo en vwo. Het Atlas College bestaat verder uit SG Newton, OSG West-Friesland en de Copernicus SG in Hoorn en SG De Triade in Edam.

College van Bestuur

Het Atlas College heeft een eenhoofdig college van bestuur (cvb). Het cvb is het bevoegd gezag van de stichting en is belast met de dagelijkse leiding. Het cvb legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De rvt houdt integraal toezicht, dat wil zeggen op alle aspecten van de onderwijsorganisatie en daarbij alle relevante belangen in overweging nemend. Mevrouw Agnita Mur is voorzitter van het college van bestuur. Naast haar taken als bestuurder voor het Atlas College is Agnita Mur lid van de raad van toezicht van Stichting SchOOL, ombudsman van Hogeschool InHolland en lid van de raad van toezicht van stichting Woonzorg Flevoland.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is toezichthouder van de stichting Atlas College. De raad benoemt en beoordeelt het functioneren van het College van Bestuur (CvB). Verder houdt zij toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden door het CvB en staat zij het CvB met raad terzijde. Daarnaast moet de RvT een aantal besluiten van het CvB goedkeuren, wanneer het gaat om bijvoorbeeld beleidsplannen, de jaarrekening of het jaarverslag.
De RvT bestaat sinds 1 november 2021 uit:

  • de heer Martijn Smit (voorzitter)
  • mevrouw Jasme Leenaars
  • de heer Jacobus de Dood
  • mevrouw Ineke Mulder
  • mevrouw Annemieke Mencke

Een overzicht van de hoofd- en nevenfuncties en het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht van het Atlas College vindt u hier.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van het Atlas College vertegenwoordigt alle geledingen binnen de school. De raad bestaat uit tien personeelsleden, vijf ouders en vijf leerlingen. Namens elke Atlaslocatie heeft een personeelslid, een ouder en een leerling zitting in de raad. Daarnaast zijn er vier zogenaamde Atlaszetels. Drie hiervan worden bezet door personeelsleden die gekozen zijn uit en door het onderwijzend personeel en één die gekozen is uit en door het onderwijs ondersteunend personeel. Alle leden hebben zitting voor een periode van drie jaar. De MR heeft, afhankelijk van de te bespreken onderwerpen, adviesrecht en/of instemmingsrecht. Binnen de besluitvormingsprocedures is de MR de laatste schakel.