SG De Dijk

Dagelijkse leiding De Dijk

De dagelijkse leiding van SG De Dijk is in handen van locatiedirecteur Lars Beenen, kernteamleider mavo/havo/vwo mevrouw José Bruin en kernteamleider vmbo-bk mevrouw Dieuwke Vermeulen.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van het Atlas College vertegenwoordigt alle geledingen binnen de school. De raad bestaat uit tien personeelsleden, vijf ouders en vijf leerlingen. Namens elke Atlaslocatie heeft een personeelslid, een ouder en een leerling zitting in de raad. Daarnaast zijn er vijf zgn. Atlaszetels. Vier hiervan worden bezet door personeelsleden die gekozen zijn uit en door het onderwijzend personeel en één die gekozen is uit en door het onderwijs ondersteunend personeel.

Alle leden hebben zitting voor een periode van drie jaar. De MR heeft, afhankelijk van de te bespreken onderwerpen, adviesrecht en/of instemmingsrecht. Binnen de besluitvormingsprocedures is de MR de laatste schakel. Lees meer over de MR van het Atlas College.

De Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep leerlingen uit verschillende klassen, die opkomen voor de belangen van alle leerlingen. In het verleden hield deze raad zich voornamelijk bezig met het organiseren van schoolfeesten. Tegenwoordig is de leerlingenraad ook een adviesgroep voor de directie. Het is de bedoeling dat je in de raad blijft, zolang je op De Dijk zit.

De leerlingenraad vergadert meestal 1 keer in de maand. Dan praten wij over dingen die op school gebeuren, organiseren wij evenementen (zoals schoolfeesten, Paarse vrijdag en Valentijnsdag) en denken wij mee met de directie of de ouderraad.

Ouderraad

In de Ouderraad zitten de vertegenwoordigers van de ouders. Zij worden door en uit de ouders van de leerlingen op de school gekozen. Ouderraadsleden treden elke drie jaar af en zijn al dan niet herkiesbaar maar ook nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden. Zijn er meer kandidaten dan “vacatures” dan wordt er gestemd tijdens de jaarvergadering. We streven naar een bezetting van minimaal 5 en maximaal 9 raadsleden. De ouderraad overlegt met de school over onderwijs-, opvoedkundige- en schoolse ontwikkelingen.

Doel van de Ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij school. De Ouderraad wil de spreekbuis zijn voor iedere ouder richting de school. Daarbij maakt de Ouderraad altijd de afweging tussen het individuele belang en belangen van de grotere oudergroepen en/of leerlingen. Voor individuele belangen raden wij altijd aan eerst contact op te nemen met de leerkracht of de directie.

Tot slot is het voor de wettelijke verplichte MR (en vooral de oudergeleding in de MR) van belang een vertegenwoordiging van ouders te hebben. Dit om ervoor te zorgen dat het belang van de ouders (en hun kinderen) zo goed mogelijk wordt behartigd.